our values

Napközi

  

Elsődleges célunk, hogy a gyermekek érezzék jól magukat a délutáni foglalkozásokon és a lehetőségeinkhez mérten egy biztonságos, második otthont tudjunk nyújtani, amely megad minden segítséget a tanulóink igényei szerint.

Fő nevelési célunkat, az egyéni bánásmód elvének hangsúlyozott érvényesítésével, a tanulók sokoldalú személyiség fejlesztésében határozzuk meg.

Az alapkészségek, a kreativitás fejlesztését, a tanulás megszerettetését, az önállóságra nevelést és a gyermeki kíváncsiság felkeltését tartjuk legfőbb feladatunknak.

A tanulmányi munka eredményességét nagymértékben meghatározza, hogy a tanulók hogyan készülnek a tanítási órákra. Ebben van fontos feladata a napközis foglalkozásoknak, amelynek fő területei: kulturált étkezés szokásainak kialakítása; szabadidő hasznos eltöltése: levegőzés, közös játék, szervezett szabadidős foglalkozások; részvétel a város kulturális intézményeinek előadásain, foglalkozásain; tanulmányi munka: tanórákra való felkészülés, házi feladatok önálló elkészítése, képességfejlesztő tevékenységek, tehetséggondozás, tantárgyi felzárkóztatás.

A szabadban eltöltött idő mellett fontosnak tartjuk a változatos, élményt nyújtó foglalkozásokat is.

• Kulturális tevékenység

  • Irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotások, filmek, színdarabok stb. megismertetése.

• Kézműves foglalkozások

  • Különböző kézműves anyagok és technikák kipróbálása.

• Játéktanítás

  • Válogatás a tanítóink által összegyűjtött szabadtéri és tantermi játékokból.

Célkitűzéseink:

1. A szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltésére nevelés.

2. Egészséges életmódra nevelés.

3. Társas kapcsolatok javítása, közösségépítés erősítése, szeretet, elfogadás mások iránt. Fegyelmezett magatartás.

4. Az önálló tanulás fejlesztése hatékony tanulási módszerek alkalmazásával.